اگر میخواهید کودکانتان باهوش شوند، برایشان داستانهای تخیلی بخوانید. 

- انیشتین