شاد زیستن آرزوی دیرینه آدمی است.

 

اما.... شاد زیستن و شاد بودن یک گزینه است برای انتخاب شدن. پس انتخابش کنیم!