برای بچه ها کتاب بخونیم, کتاب خوندن به اندازه غذا خوردن اهمیت داره.