هر کودکی یک هنرمند است، مساله مهم "هنرمند ماندن" است...