آمار نشان می دهد پسرانی که پدر در کنارشان نیست، احتمال دارد:

سوالصدمه ببیند.

سوالخشن باشند.

سوالمشکل دار باشند.

سوالدر مدرسه ضعیف عمل کنند.

سوالدر نوجوانی وارد گروه های ناباب شوند.

 

دخترانی هم که بدون حضور پدر، بزرگ می شوند، احتمال دارد:

مشغول تلفنعزت نفس پایینی داشته باشند.

مشغول تلفنقبل از آنکه آماده باشند، رابطه جنسی برقرار کنند.

مشغول تلفنافت تحصیلی پیدا کنند.

(منبع: کتاب پدر شدن / نویسنده: پیتر استنفورد)