وای که چه نازنینه

وقتی منو می بینه

یه گوشه می نشینه

                                        می شینه می گه قصه بگو

                                        قصه گرگ و مرغ و قو

تو قصه وقتی جنگ می شه

گل پسرم پلنگ می شه

                                       غرش و غوغا می کنه

                                       با گرگه دعوا می کنه

مرغ و قو را میاره خونه

تو لونه شون  می خوابونه!

 

                                                          شاعر: مصطفی رحماندوست