کودکان خیلی دوست دارند که شما دنبالشان بدوید. هدف این بازی این است که شما دنبال او بدوید تا بگیریدش. می توانید هر بار که گرفتیدش، او را یک بغل گنده کرده، ببوسیدش و قلقلکش دهید. برای جذاب تر شدن بازی هر بار تظاهر کنید که یک حیوان هستید. یک بار یک شیر غران و پر سر و صدا و یک بار یک گوسفند بع بع کنان. این بازی برای بالا بردن بنیه و استقامت او و حتی شما بسیار مفید است.


علی من که عاشق دنباله بازیه! غش غش می خنده و میدوه و از دستت فرار میکنه. تا اندازه یه باغ وحش براش صدا درنیاری دست برنمی داره!!