آیا هیچوقت فکر کرده اید که چرا می خواهید یا می خواستید بچه دار شوید؟

فرزند در زندگی شما چه نقشی و چه معنایی دارد؟

آیا حس مادر شدنش را دوست دارید؟

آیا بعد از چند سال ازدواج فکر کردید که داره دیر میشه و تصمیم گرفتید فرزند داشته باشید؟

آیا از ترس حرف مردم و فشار اطرافیان این کار رو کردید؟

آیا قبل از هر اقدامی با کسی مشورت کردید یا کتابی مطالعه کردید؟

سوال

اول به خودتون جواب صادقانه بدهیددروغگو بعد هم اگر دوست داشتید دیگران هم از تجربه شما استفاده کنند، در اینجا هم درد و دل کنید!